Výroční a inspekční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zprávy o činnosti školy obsahují charakteristiku školy, podávají přehled o personálním zabezpečení činnosti školy a dalším vzdělávání pracovníků, poskytují údaje o zápisu, dodatečném odkladu a umístění žáků po ukončení povinné školní docházky, vzdělávací nabídce školy, vzdělávání žáků a jeho výsledcích, prevenci sociálně patologických jevů, mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, výsledcích provedených kontrol, zveřejňují dále základní údaje o hospodaření školy za příslušný kalendářní rok, zapojení školy do rozvojových nebo mezinárodních programů a projektů financovaných z cizích zdrojů, zapojení školy do celoživotního učení a úrazovosti, spolupráci s obory, zákonnými zástupci žáků a jinými partnery.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2022/2023

STÁHNOUT

Výroční zpráva o činnosti za rok 2021/2022

STÁHNOUT

Výroční zpráva o činnosti za rok 2020/2021

STÁHNOUT

Výroční zpráva o činnosti za rok 2019/2020

STÁHNOUT

Výroční zpráva o činnosti za rok 2018/2019

STÁHNOUT

Výroční zpráva o činnosti za rok 2017/2018

STÁHNOUT

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016/2017

STÁHNOUT

Výroční zpráva o činnosti za rok 2015/2016

STÁHNOUT

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014/2015

STÁHNOUT

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013/2014

STÁHNOUT

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012/2013

STÁHNOUT

INSPEKČNÍ ZPRÁVY A PROTOKOLY ČŠI

Inspekční zprávy podávají přehled o činnosti školy, zejména o dodržování právních předpisů a využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů, soulad školního vzdělávacího programu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem a také podávají informace o podmínkách a průběhu poskytování poradenských služeb.

Protokoly obsahují výsledky kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona a dalších předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.

Zpráva ČŠI z inspekční činnosti v listopadu a prosinci 2023

STÁHNOUT

Zpráva ČŠI z inspekční činnosti v červnu 2019

STÁHNOUT

Protokol ČŠI o kontrole konané v červnu 2019

STÁHNOUT

Zpráva ČŠI z inspekční činnosti v březnu 2014

STÁHNOUT

Zpráva ČŠI z inspekční činnosti v květnu 2010

STÁHNOUT