Vize a charakteristika školy

VIZE ŠKOLY

V našem pojetí má být ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí místem, které je otevřeno všem dětem, rodičům i veřejnosti a je pro ně přitažlivé kvalitním vzděláváním a dalšími charakteristikami: demokratickými principy, chápáním žáka jako individuální osobnosti, diferencovaným přístupem, společnými prožitky a rozvíjením vzájemných vztahů.

Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně stejně jako jejich rodiče i zaměstnanci organizace.

Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme děti a žáky motivovat a podporovat je k aktivnímu učení se; rozvíjet v nich kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov–Podlesí, příspěvková organizace je úplnou základní školou s kapacitou pro vzdělávání 400 žáků 1. až 9. ročníku, která má dvě odloučená pracoviště mateřských škol s kapacitou pro126 dětí. Zajišťuje tak předškolní výchovu a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání a poskytuje základní vzdělání, zaměřené k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, které žáci školy získávají v rámci svého vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život.

Předškolní vzdělávání škola organizuje podle dvou vzdělávacích programů, které jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a charakterizují profilaci jednotlivých pracovišť mateřských škol. V MŠ Balzacova probíhá vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu s názvem Houpy, v MŠ Kosmonautů podle Školního vzdělávacího programu Projít branou.

Budovy mateřských škol disponují prostorami pro celkem 7 tříd. Školní stravování dětí je zajišťováno ve školních jídelnách s kapacitou 220 stravovaných osob.

Budova základní školy je tvořena hlavními učebními pavilony, tělocvičnou, krytým bazénem a jídelnou. Má k dispozici 35 učeben a kmenových tříd (v tom učebnu hudební výchovy, výtvarné výchovy, výpočetní techniky, dvě odborné učebny přírodovědných předmětů (Ch–F a Př–Z), dvě učebny cizích jazyků), školní kuchyňku, dílny, školní knihovnu a relaxační místnost, dvě venkovní hřiště (antuka, asfalt), tělocvičnu a plavecký bazén pro výuku plavání (cca 8 x 17 m).

Součástí základní školy je školní družina s kapacitou 150 dětí, která má 5 oddělení. Zajišťuje péči pro děti I. stupně (žáci 1. až 5. ročníku) v době před a po vyučování a poskytuje jim zájmové vzdělávání podle vlastního vzdělávacího programu, jenž navazuje na vzdělávací program školy.

K základní škole patří školní jídelna, která zajišťuje stravování pro cca 500 žáků a zaměstnanců naší školy, a také pro zájemce z řad studentů a zaměstnanců sousedícího gymnázia a z řad veřejnosti.

Žáky základní školy vzdělávají kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Vedle učitelů zde působí výchovná poradkyně, speciální pedagožka, metodička prevence a asistenti pedagoga, kteří jsou k dispozici žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY

• poloha školy v klidném prostředí u lesoparku
• školní bazén
• velmi dobré podmínky pro předškolní vzdělávání
• profilace mateřských škol jako školy podporující zdraví (MŠ Balzacova) a ekoškoly (MŠ Kosmonautů)
• ideální naplněnost tříd základní školy (průměr cca 21 žáků/třída)
• kvalifikovanost pedagogického sboru
• podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
• podpora dětí nadaných a mimořádně nadaných
• preventivní program a řešení rizikového chování žáků školy
• zájmová činnost školní družiny
• kvalita stravy ve školní jídelně
• spolupráce s dalšími institucemi
• vztahy s veřejností
• pozitivní klima školy