Close

ŠKOLSKÁ RADA

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace pracuje od 30. srpna 2021 ve složení:

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem školy – obcí

Ing. Jakub Dobosz
Ing. Eva Šillerová – předsedkyně školské rady

Členové školské rady zvolení z řad zákonných zástupců žáků

Karin Bědroňová
Mgr. Vendula Švarcová – místopředsedkyně školské rady

Členové školské rady zvolení z řad pedagogů školy

Mgr. Petra Koneszová
Kamila Suchanková

ÚKOLY ŠKOLSKÉ RADY

Podle §168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění aktuálním od 1. ledna 2012, plní školská rada tyto úkoly:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

O schválení dokumentů uvedených výše písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Na školskou radu se můžete obracet se všemi podněty týkajícími se školy buď přímo, nebo prostřednictvím rodičů – zástupců tříd.

DOKUMENTY ŠKOLSKÉ RADY

Jednotlivé dokumenty školské rady níže ke stažení v pdf souborech.

Zřizovací listina

STÁHNOUT

Volební řád

STÁHNOUT

Jednací řád

STÁHNOUT
ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Zápis z jednání školské rady ze dne 11. října 2022

STÁHNOUT

Zápis z jednání školské rady ze dne 4. října 2021

STÁHNOUT

Zápis z jednání školské rady ze dne 30. srpna 2021

STÁHNOUT

Zápis z jednání školské rady ze dne 31. srpna 2020

STÁHNOUT

Zápis z jednání školské rady ze dne 1. října 2019

STÁHNOUT

Zápis z jednání školské rady ze dne 20. června 2019

STÁHNOUT

Zápis z jednání školské rady ze dne 11. října 2018

STÁHNOUT

Zápis z jednání školské rady ze dne 27. června 2018

STÁHNOUT

Zápis z jednání školské rady ze dne 13. února 2018

STÁHNOUT