Školská rada

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace pracuje od 30. srpna 2021 ve složení:

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem školy – obcí
Ing. Jakub Dobosz
Ing. Eva Šillerová – předsedkyně školské rady

Členové školské rady zvolení z řad zákonných zástupců žáků
Karin Bědroňová
Mgr. Vendula Švarcová – místopředsedkyně školské rady

Členové školské rady zvolení z řad pedagogů školy
Mgr. Petra Koneszová
Kamila Suchanková

ÚKOLY ŠKOLSKÉ RADY

Podle §168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění aktuálním od 1. ledna 2012, plní školská rada tyto úkoly:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

O schválení dokumentů uvedených výše písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Na školskou radu se můžete obracet se všemi podněty týkajícími se školy buď přímo, nebo prostřednictvím rodičů – zástupců tříd.

DOKUMENTY ŠKOLSKÉ RADY

Zřizovací listina

STÁHNOUT

Volební řád

STÁHNOUT

Jednací řád

STÁHNOUT

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Zápis ze dne 12. prosince 2023

STÁHNOUT

Zápis ze dne 13. října 2023

STÁHNOUT

Zápis ze dne 21. června 2023

STÁHNOUT

Zápis ze dne 11. října 2022

STÁHNOUT

Zápis ze dne 4. října 2021

STÁHNOUT

Zápis ze dne 30. srpna 2021

STÁHNOUT

Zápis ze dne 31. října 2020

STÁHNOUT

Zápis ze dne 1. října 2019

STÁHNOUT

Zápis ze dne 20. června 2019

STÁHNOUT

Zápis ze dne 11. října 2018

STÁHNOUT

Zápis ze dne 27. června 2018

STÁHNOUT

Zápis ze dne 13. února 2018

STÁHNOUT