Close

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Pojetí školního vzdělávacího programu
text

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace není školou, která by se specificky profilovala. Mezi školami v Havířově je však výjimečná využíváním školního bazénu v rámci výuky vzdělávacího oboru Tělesná výchova ve všech ročnících základního vzdělávání v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Důraz je kladen rovněž na vzdělávání žáků v cizích jazycích. V rámci vzdělávacího oboru Cizí jazyk zahajujeme vzdělávání žáků v jazyce anglickém od 2. ročníku; v rámci oboru Další cizí jazyk pak od 7. ročníku.

Školní vzdělávací program (ŠVP) nese motivační název Škola úspěšného života. Ten vyjadřuje základní myšlenku programu – otevřenost školy vůči všem dětem, rodičům i veřejnosti – obsahem vzdělávání, demokratickými principy, chápáním žáka jako individuální osobnosti, diferencovaným přístupem a společnými prožitky.

Škola podporuje inkluzivní vzdělávání svých žáků. Zajišťuje individuální výuku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s potřebou podpůrných opatření, věnuje pozornost práci s talentovanými a mimořádně talentovanými žáky. Nabízí možnosti pro individuální vzdělávací aktivity žáků. Tyto jsou zajišťovány jak individuálním přístupem k žákům, tak nabídkou volitelných předmětů a mimoškolních činností.

Cíle vzdělávacího programu školy
text

Vzdělávání žáků v 1. až 5. ročníku 1. stupně stejně jako v 6. až 9. ročníku 2. stupně školy, které se uskutečňuje podle ŠVP Škola úspěšného života, vychází z platné verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), jenž definuje vzdělávání žáků základních škol v České republice.

Náš ŠVP tak realizuje moderní strategii vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě.

V souladu s požadavkem školského zákona si ŠVP klade za cíl vést žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

Výchovné a vzdělávací strategie
text

K tomu, aby ZŠ F. Hrubína zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje následující společné postupy:

  • využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků (moderní pedagogické trendy, skupinová i individuální práce, projekty, integrace výukových oblastí, podpora vzdělávání žáků školy moderními technologiemi atd.)
  • využívání různých zdrojů informací
  • spolupráce s rodiči a dalšími institucemi (obec, školská rada, Klub přátel školy při ZŠ F. Hrubína, pedagogicko-psychologická poradna, různé spolky apod.)
  • klima školy, které vytváří příznivé podmínky ke vzdělávání (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, individuální přístup, bezpečnost, tolerance k odlišnostem)
Obsah školního vzdělávacího programu
text

Školní vzdělávací program Škola úspěšného života představuje kurikulární dokument, který je výsledkem práce pedagogických zaměstnanců a vedení ZŠ F. Hrubína. Jimi vytvořený ŠVP vychází při respektování RVP ZV ze záměrů zdejší školy, potřeb jejích žáků a požadavků regionu i obce.

Obsah ŠVP je průběžně inovován v souladu s tím, jak probíhají revize RVP, jak si pedagogický sbor ověřuje jeho účinnost, jak se vyvíjí potřeby a zájmy žáků či požadavky jejich rodičů. Dokument, který byl vydán ředitelem školy, je včetně dodatků níže ke stažení v pdf souboru.

Školní vzdělávací program „Škola úspěšného života“

STÁHNOUT

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

STÁHNOUT