Školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace není školou, která by se v rámci základního vzdělávání žáků specificky profilovala. Mezi školami v Havířově je však výjimečná využíváním školního bazénu v rámci výuky vzdělávacího oboru Tělesná výchova ve všech ročnících základního vzdělávání v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Důraz je kladen rovněž na vzdělávání žáků v cizích jazycích. V rámci vzdělávacího oboru Cizí jazyk zahajujeme vzdělávání žáků v jazyce anglickém od 2. ročníku; v rámci oboru Další cizí jazyk pak od 7. ročníku.

POJETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZŠ

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZŠ F. Hrubína nese od roku 2021 název Škola pro život. Motto ŠVP představuje citát: Posláním od začátku dokonce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce (Jan Ámos Komenský).

Škola podporuje inkluzivní vzdělávání svých žáků. Zajišťuje individuální výuku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s potřebou podpůrných opatření, věnuje pozornost práci s talentovanými a mimořádně talentovanými žáky. Nabízí možnosti pro individuální vzdělávací aktivity žáků. Tyto jsou zajišťovány jak individuálním přístupem k žákům, tak nabídkou volitelných předmětů a mimoškolních činností.

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZŠ

Vzdělávání žáků v 1. až 5. ročníku 1. stupně stejně jako v 6. až 9. ročníku 2. stupně základní školy, které se uskutečňuje podle ŠVP Škola pro život, vychází z platné verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), jenž definuje vzdělávání žáků základních škol v České republice.

Náš ŠVP tak realizuje moderní strategii vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě.

V souladu s požadavkem školského zákona si ŠVP klade za cíl vést žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZŠ

Výchovné a vzdělávací strategie ZŠ F. Hrubína směřují k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Jimi jsou kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní a digitální.

K tomu, aby škola zajistila rozvoj uvedených kompetencí žáků, uplatňuje následující společné postupy:
• využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků (moderní pedagogické trendy, skupinová i individuální práce, projekty, integrace výukových oblastí, podpora vzdělávání žáků školy moderními technologiemi atd.)
• využívání různých zdrojů informací
• spolupráce s rodiči a dalšími institucemi (obec, školská rada, Klub přátel školy při ZŠ F. Hrubína, pedagogicko-psychologická poradna, různé spolky apod.)
• klima školy, které vytváří příznivé podmínky ke vzdělávání (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, individuální přístup, bezpečnost, tolerance k odlišnostem)

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZŠ

Školní vzdělávací program Škola pro život představuje kurikulární dokument, který je výsledkem práce pedagogických pracovníků a vedení ZŠ F. Hrubína. Jimi vytvořený ŠVP vychází při respektování RVP ZV ze záměrů zdejší školy, potřeb jejích žáků a požadavků regionu i obce.

Dokument, který byl vydán ředitelem školy po projednání v pedagogické a školské radě, je níže ke stažení v pdf souboru.

Školní vzdělávací program „Škola pro život“

STÁHNOUT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace organizuje podle dvou vzdělávacích programů, které jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a charakterizují profilaci jednotlivých pracovišť mateřských škol. V MŠ Balzacova probíhá vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu s názvem Houpy, v MŠ Kosmonautů podle Školního vzdělávacího programu Projít branou.

ŠVP MŠ Balzacova vychází z Programu podpory zdraví MŠ. Stojí na principech a zásadách Kurikula podpory zdraví v MŠ. Staví na respektu k přirozeným lidským potřebám jednotlivce a na rozvíjení komunikace a spolupráce. Stěžejním cílem programu je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Filozofie holisticko-interakčního pojetí zdraví klade zřetel na vzájemnou propojenost složek zdraví.

Cílem ŠVP MŠ Kosmonautů je zdravé a spokojené dítě, kterému jsou vytvářeny optimální podmínky pro rozvoj jeho sebevědomí, samostatnosti, vloh a nadání, individuálních možností a schopností, hry a učení. Program má ambice stát se dítěti kvalitním společníkem, průvodcem a lektorem předškolního období života; jeho vzdělávací cíle a záměry jsou zpracovány do pěti integrovaných bloků, které tvoří základ pro vytváření třídních vzdělávacích plánů.

Další informace o ŠVP obou mateřských škol naleznete na webových stránkách mateřských škol na www.msbalzacova.czwww.ms-kosmonautu.cz.

Tamtéž je rovněž k dispozici ke stažení plné znění jejich ŠVP pro předškolní vzdělávání.