Close

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Pojetí školního vzdělávacího programu
text

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace není školou, která by se specificky profilovala. Mezi školami v Havířově je však výjimečná využíváním školního bazénu v rámci výuky vzdělávacího oboru Tělesná výchova ve všech ročnících základního vzdělávání v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Důraz je kladen rovněž na vzdělávání žáků v cizích jazycích. V rámci vzdělávacího oboru Cizí jazyk zahajujeme vzdělávání žáků v jazyce anglickém od 2. ročníku; v rámci oboru Další cizí jazyk pak od 7. ročníku.

Školní vzdělávací program (ŠVP) nese od roku 2021 název Škola pro život. Motto ŠVP představuje citát: Posláním od začátku dokonce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce (Jan Ámos Komenský).

Škola podporuje inkluzivní vzdělávání svých žáků. Zajišťuje individuální výuku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s potřebou podpůrných opatření, věnuje pozornost práci s talentovanými a mimořádně talentovanými žáky. Nabízí možnosti pro individuální vzdělávací aktivity žáků. Tyto jsou zajišťovány jak individuálním přístupem k žákům, tak nabídkou volitelných předmětů a mimoškolních činností.

Cíle vzdělávacího programu školy
text

Vzdělávání žáků v 1. až 5. ročníku 1. stupně stejně jako v 6. až 9. ročníku 2. stupně školy, které se uskutečňuje podle ŠVP Škola pro život, vychází z platné verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), jenž definuje vzdělávání žáků základních škol v České republice.

Náš ŠVP tak realizuje moderní strategii vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě.

V souladu s požadavkem školského zákona si ŠVP klade za cíl vést žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

Výchovné a vzdělávací strategie
text

Výchovné a vzdělávací strategie ZŠ F. Hrubína směřují k rozvoji kíčových kompetencí žáků. Jimi jsou kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní a digitální.

K tomu, aby škola zajistila rozvoj uvedených kompetencí žáků, uplatňuje následující společné postupy:

  • využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků (moderní pedagogické trendy, skupinová i individuální práce, projekty, integrace výukových oblastí, podpora vzdělávání žáků školy moderními technologiemi atd.)
  • využívání různých zdrojů informací
  • spolupráce s rodiči a dalšími institucemi (obec, školská rada, Klub přátel školy při ZŠ F. Hrubína, pedagogicko-psychologická poradna, různé spolky apod.)
  • klima školy, které vytváří příznivé podmínky ke vzdělávání (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, individuální přístup, bezpečnost, tolerance k odlišnostem)
Obsah školního vzdělávacího programu
text

Školní vzdělávací program Škola pro život představuje kurikulární dokument, který je výsledkem práce pedagogických pracovníků a vedení ZŠ F. Hrubína. Jimi vytvořený ŠVP vychází při respektování RVP ZV ze záměrů zdejší školy, potřeb jejích žáků a požadavků regionu i obce.

Dokument, který byl vydán ředitelem školy po projednání v pedagogické a školské radě, je níže ke stažení v pdf souboru.

Školní vzdělávací program „Škola pro život“

STÁHNOUT