Zájmové vzdělávání žáků ve školní družině

POSLÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina (ŠD) je jako součást ZŠ F. Hrubína školské zařízení, které poskytuje přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání podle vlastního vzdělávacího programu. Jedná se o placenou službu, jejímž hlavním úkolem je (vedle sociální služby spočívající v péči o děti zaměstnaných rodičů) mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině.

ŠD tak slouží k výchově, vzdělávání, zájmové, sportovní a rekreační činnosti dětí v době mimo vyučování a poskytuje jim rovněž možnost odpočinku a relaxace.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

V naší ŠD fungují v současnosti čtyři samostatná oddělení. ŠD přitom může navštěvovat maximálně 150 dětí (kapacita ŠD). Prostory ŠD jsou hezky vybaveny a útulně zařízeny v samostatném traktu budovy školy. Jedno oddělení (páté) ke své činnosti částečně využívá učebnu, která je součástí uvedeného traktu.

ŠD dětem nabízí různorodé aktivity, jež rozvíjí jejich osobnost a kamarádské vztahy také formou her a zážitků z nich – proto ji děti navštěvují tak rády. V rámci zájmové činnosti se naše aktivity často střídají. Pod vedením vychovatele a tří vychovatelek (viz personální složení pracovníků ŠD, kontakty na ně jsou na webu na stránce Kontakty – Pedagogický sbor) zde fungují různé zájmové kroužky.

Všechny kroužky ŠD probíhají ve vybavených odborných učebnách a zařízeních (využíváme např. keramickou dílnu, učebnu cizích jazyků, počítačovou učebnu, tělocvičnu a zejména bazén, který je součástí naší školy). Chodíme často do blízkého lesoparku, který využíváme nejen ke sportu a hrám – pozorujeme zde v průběhu roku změny v přírodě, rostliny a živočichy, kteří zde žijí.

Mnohé akce jsou společné pro celou ŠD, některé z nich si dokonce děti organizují a moderují. Z tradičních oblíbených akcí jmenujme příkladně akci „Družinka má talent“, ve které se mohou děti seberealizovat a ukázat co umí a v čem vynikají. O zajímavé a tvořivé práci dětí ve ŠD svědčí spousta výkresů a jiných výrobků, jimiž je družina vyzdobena.

PROVOZNÍ DOBA

Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do ŠD v ranním provozu v době od 6:00 do 7:15 vchodem z ulice P. Bezruče.

Vyzvedávat děti ze ŠD (kroužky, návštěva lékaře, osobní důvody apod.) je možné ve 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 a dále v 15:30, 16:00 a v 16:30 vchodem do ŠD z ulice P. Bezruče.

PŘED VYUČOVÁNÍM

pondělí až pátek 6:00 – 7:55

PO VYUČOVÁNÍ

pondělí až pátek 11:30 – 16:30

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Platby za služby školní družiny probíhají inkasním způsobem. Inkaso je třeba nastavit buď na pobočce banky, nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Od 1. září 2024 je stanovena níže uvedená výše úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině se hradí vždy předem; inkaso bude stahováno k 15. dni v měsíci na měsíc následující.

ÚHRADA (ŠKOLNÉ) NA 1 DÍTĚ

300 Kč za měsíc

ÚHRADA (ŠKOLNÉ) NA DALŠÍ DÍTĚ (SOUROZENCE)

200 Kč za měsíc

DALŠÍ INFORMACE A DOKUMENTY KE ŠD

Organizaci a provoz ŠD blíže popisují dokumenty, které jsou na webu k dispozici ke stažení na úřední desce na stránce Dokumenty ke stažení v části Školní družina. Jedná se zejména o Řád ŠD (řeší mj. otázky přihlašování, docházky a odhlašování žáků ze ŠD, úplatu za zájmové vzdělávání ve ŠD – tzv. školné, pravidla chování a bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech ve ŠD) a Vnitřní řád ŠD (ustanovuje mj. pravidla k docházce a stravování žáků ve ŠD a rámcový režim dne ŠD).

V uvedené sekci webu je ke stažení také dokument, který popisuje způsob úhrady úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (školného) a uvádí pokyny, jak postupovat.

Další informace k provozu ŠD poskytne v případě potřeby vedoucí vychovatelka ŠD paní Kamila Suchanková (e-mail suchankova@zshrubina.cz, tel. 602 520 094).