Close

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

POSLÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
text

Školní družina (ŠD) je jako součást ZŠ F. Hrubína školské zařízení, které poskytuje přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání podle vlastního vzdělávacího programu. Jedná se o placenou službu, jejímž hlavním úkolem je (vedle sociální služby spočívající v péči o děti zaměstnaných rodičů) mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. 

ŠD tak slouží k výchově, vzdělávání, zájmové, sportovní a rekreační činnosti dětí v době mimo vyučování a poskytuje jim rovněž možnost odpočinku a relaxace. 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY
text

V naší ŠD funguje v současnosti pět samostatných oddělení, které může navštěvovat 150 dětí (kapacita ŠD). Prostory čtyř oddělení, které slouží výhradně pro činnost ŠD, jsou hezky vybaveny a útulně zařízeny v samostatném traktu budovy školy. Páté oddělení ke své činnosti částečně využívá učebnu 1. třídy.

ŠD dětem nabízí různorodé aktivity, jež rozvíjí jejich osobnost a kamarádské vztahy také formou her a zážitků z nich – proto ji děti navštěvují tak rády. V rámci zájmové činnosti se naše aktivity často střídají. Pod vedením vychovatele a čtyř vychovatelek (viz personální složení pracovníků ŠD a kontakty na ně v sekci webu Pedagogický sbor) zde fungují různé zájmové kroužky (prohlédněte si aktuální nabídku kroužků), na které se chlapci a děvčata těší.

Všechny kroužky ŠD probíhají ve vybavených odborných učebnách a zařízeních (využíváme např. keramickou dílnu, učebnu cizích jazyků, počítačovou učebnu, tělocvičnu a zejména bazén, který je součástí naší školy). Chodíme často do blízkého lesoparku, který využíváme nejen ke sportu a hrám – pozorujeme zde v průběhu roku změny v přírodě, rostliny  a živočichy, kteří zde žijí.

Mnohé akce jsou společné pro celou ŠD, některé z nich si dokonce děti organizují a moderují. Z tradičních oblíbených akcí jmenujme příkladně akci „Družinka má talent“, ve které se mohou děti seberealizovat a ukázat co umí a v čem vynikají. O zajímavé a tvořivé práci dětí ve ŠD svědčí spousta výkresů a jiných výrobků, jimiž je družina vyzdobena.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY
PROVOZNÍ DOBA
Před vyučováním

ve dnech Po, Út, Čt, Pá 6:00 – 7:55
ve středu 6:00 – 8:45

Po vyučování

pondělí až pátek 11:30 – 16:30

text

Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do ŠD v ranním provozu v době od 6:00 do 7:20 vchodem z ulice P. Bezruče.

Vyzvedávat děti ze ŠD (kroužky, návštěva lékaře, osobní důvody apod.) je možné ve 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 a dále v 15:30, 16:00 a v 16:30 vchodem do ŠD z ulice P. Bezruče.

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Úhrada (školné) na 1 dítě

200 Kč za měsíc

Úhrada (školné) na další dítě (sourozence)

100 Kč za měsíc

text

Úplatu za zájmové vzdělávání ve ŠD je možné hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně či jednorázově za celý školní rok na číslo účtu 1800008734/0600 vedeného u Moneta Money Bank. Při platbě je nutno uvést přidělený variabilní symbol.

Úhrada se provádí vždy v plné výši měsíc dopředu, a to nejpozději poslední pracovní den předcházejícího měsíce.

DALŠÍ INFORMACE A DOKUMENTY KE ŠD
text

Organizaci a provoz ŠD blíže popisují dokumenty, které jsou na webu k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení. Jedná se zejména o Provozní řád ŠD (řeší mj. otázky přihlašování, docházky a odhlašování žáků ze ŠD, pravidla chování a bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech ve ŠD) a Vnitřní řád ŠD (ustanovuje mj. pravidla k docházce, stravování žáků a rámcový režim dne ŠD).

Další informace k provozu ŠD poskytne v případě potřeby vedoucí vychovatelka ŠD paní Kamila Suchanková (e-mail suchankova@zshrubina.cz, tel. 602 520 094).