Close

POSKYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ JÍDELNY
text

Školní jídelna (ŠJ) je jako součást ZŠ F. Hrubína zařízení, které zajišťuje stravování žákům a zaměstnancům školy a žákům a zaměstnancům sousedního gymnázia (Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace); mohou se zde také stravovat zájemci z řad veřejnosti (tzv. cizí strávníci).

Své služby může ŠJ poskytovat pro celkem 500 osob (kapacita ŠJ). Prostory pro činnost ŠJ (jídelna pro konzumaci obědů, kuchyň a její příslušenství) jsou moderně a funkčně vybaveny v samostatném traktu budovy školy.

ŠJ je vybavena automatizovaným systémem objednávání a výdeje stravy. Identifikace strávníků je prováděna bezdotykovými čipy. Stravu lze objednávat prostřednictvím terminálu umístěného v jídelně nebo prostřednictvím webové aplikace (E-STRAVOVÁNÍ na webových stránkách školy). Ve vybrané dny si strávníci mohou vybírat ze dvou jídel.

Provoz zařízení zajišťuje tým pracovníků vedený vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařkou (viz personální složení pracovníků ŠJ v sekci webu Provozní zaměstnanci).

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY
VÝDEJ OBĚDŮ VE ŠJ
Cizí strávníci

pondělí až pátek
11:15 – 11:45

Žáci ZŠ a gymnázia, zaměstnanci

pondělí až pátek
11:45 – 14:00

text

ŠJ zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují.

Žáci mají nárok na dotovaný oběd pouze ve dnech, kdy jsou přítomni ve škole, a první den neplánované nepřítomnosti (oběd je vydán do přinesených nádob).

Změnu obědů lze provádět 2 dny předem, zrušení 1 den předem do 12:00 hodin. Stravu lze odhlásit i telefonicky (tel. 597 578 976 nebo 737 117 018) nebo e-mailem zerzanova@zshrubina.cz).

PLACENÍ STRAVNÉHO A JEHO ZÚČTOVÁNÍ
Žáci (skupina I) ve věku 7 - 10 let

21 Kč za dotovaný oběd

Žáci (skupina II) ve věku 11 - 14 let

24 Kč za dotovaný oběd

Žáci (skupina III) ve věku 15 - 18 let

28 Kč za dotovaný oběd

Cizí strávníci

53 Kč za oběd

text

Úplata za školní stravování žáků je určena výší finančního normativu na nákup potravin. Do finančních kategorií (skupin) jsou žáci zařazeni podle data narození (dosáhne-li žák v daném školním roce, tj. od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku, jedenácti a patnácti let, patří od počátku školního roku do vyšší kategorie).

Každý strávník poukáže příslušnou paušální částku odpovídající průměrné měsíční ceně stravného na stravovací účet ŠJ číslo 10006-1800008734/0600 vedený u Moneta Money Bank a. s. v Havířově. Jako variabilní symbol uvede svůj přidělený variabilní symbol.

Platba stravného u žáků ZŠ musí být provedena tak, aby byla připsána na účet ŠJ nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce. Doporučujeme realizovat platby trvalými příkazy k úhradě. Je také možné poukázat stravné na libovolný počet měsíců dopředu.

Hotovostní platby za obědy jsou přijímány výjimečně. V tomto případě má strávník platbu stravného provést 15. a 25. den (nebo nejbližší pracovní den) v měsíci.

Zúčtování stravného je prováděno přednostně bezhotovostně na požádání v posledním stravovacím měsíci školního roku. Lze je provést i během roku z důvodu většího přeplatku, ukončení docházky atd.

DALŠÍ INFORMACE A DOKUMENTY KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ A ŠJ
Styk se strávníky a pokladní hodiny

pondělí až pátek
7:30 – 8:00
12:30 – 13:00

text

Školní stravování je služba dotovaná státem a řídí se příslušnými předpisy, zejména vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování vydanou MŠMT ČR. Organizaci a provoz ŠJ dále blíže popisují dokumenty, které jsou na webu k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení. Jedná se zejména o Provozní řád ŠJ (stanovuje mj. cenu jídel a řeší otázky výdeje, přihlašování a odhlašování stravy, pravidla chování a bezpečnost a ochranu zdraví strávníků) a dokument Informace pro strávníky (popisuje mj. způsoby placení stravného a postupy objednávání a rušení objednávek stravy).

Další informace k provozu ŠJ poskytne v případě potřeby vedoucí ŠJ paní Dana Zerzánová (e-mail zerzanova@zshrubina.cz, tel. 597 578 976 nebo 737 117 018).