Poradenské služby

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Poskytování poradenských služeb pro žáky, zákonné zástupce žáků a pedagogy zajišťuje na ZŠ F. Hrubína školní poradenské pracoviště (ŠPP) prostřednictvím poradenských pracovníků školy, jimiž jsou výchovná poradkyně pro žáky 1. až 9. ročníku a jejich zákonné zástupce Mgr. Iveta Konečná, školní speciální pedagožka Mgr. Petra Cholevíková a školní metodička prevence Mgr. Petra Židková (kontakty na ně jsou uvedeny na stránce webu Kontakty – Poradenství).

Uvedení pracovníci ŠPP poskytující poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich zákonným zástupcům spolupracují s dalšími pedagogickými pracovníky školy, kteří se tak podílejí na poradenských službách. Jedná se zejména o třídní učitele, učitele předmětů výchovného zaměření a dle potřeby další pedagogy školy.

Naše ŠPP, jehož předností je obsazení místa speciálního pedagoga, vytváří dobré předpoklady k tomu, aby se na škole mohli úspěšně vzdělávat žáci, kteří potřebují speciální péči. Služby, které ŠPP zajišťuje, jsou poskytovány bezplatně. Přitom klademe důraz na vzájemnou informovanost a spolupráci, dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků a zásad ochrany osobních údajů.

OBSAH A ZAMĚŘENÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

Poskytování poradenských služeb upravuje vyhláška MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v aktuálním znění. Vymezuje mj. účel a pravidla poskytování služeb a uvádí obsah standardních činností jednotlivých pracovníků ŠPP.

Na ZŠ F. Hrubína jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícímu počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:
• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření a prevenci školní neúspěšnosti,
• kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
• podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
• průběžnou a systematickou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu a příznivých podmínek pro vzdělávání žáků školy,
• podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
• včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
• předcházení všem formám rizikového chování včetně šikany a diskriminace a průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
• metodickou podporu učitelům a asistentům působícím na škole při použití speciálně pedagogických nebo psychologických postupů při vzdělávání žáků školy,
• spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků školy,
• spolupráci ZŠ F. Hrubína a jejího ŠPP při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními (zejména pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry) a dalšími institucemi.

DALŠÍ INFORMACE K ČINNOSTI ŠPP A PORADENSTVÍ

KONZULTAČNÍ HODINY PRACOVNÍKŮ ŠPP

Žákům a jejich zákonným zástupcům jsou pracovníci ŠPP k dispozici jak v době vypsaných pravidelných konzultačních hodin (viz níže), tak rovněž mimo ně po individuální předchozí domluvě (přednostně v odpoledních hodinách, doporučujeme se na jednání dohodnout telefonicky – tel. 597 578 975 nebo 736 727 494).

Výchovný poradce Mgr. Iveta Konečná

PO 11:45 – 12:45
ÚT a PÁ 10:45 – 11:45
 ST 9:35 – 9:50

Speciální pedagožka Mgr. Petra Cholevíková

PO 11:40 – 12:25
ST 12:25 – 13:20

ČT 12:25 – 13:20

Metodik prevence Mgr. Petra Židková

PO 8:50 – 9:35

JINÉ INFORMACE K ČINNOSTI ŠPP A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

S poskytováním poradenských služeb na ZŠ F. Hrubína souvisí vybrané dokumenty, které jsou k dispozici ke stažení na úřední desce školy na stránce Dokumenty ke stažení v části Základní škola. Jedná se zejména o Školní vzdělávací program (řeší mj. výchovné a vzdělávací strategie, poskytování poradenských služeb a zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami), Minimální preventivní program (formuluje mj. strategii školy na podporu prevence a zdraví, uvádí přehled plánovaných aktivit pro aktuální školní rok a postupy i krizové plány, které škola uplatní při řešení výskytu nežádoucího chování žáků) a formuláře ke stažení (např. žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu).

Další informace k poskytování poradenských služeb a práci ŠPP poskytnou v rozsahu svých kompetencí jednotliví pracovníci ŠPP a ředitel školy (tel. 597 578 975).