Close

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
text pc+tab

Poskytování poradenských služeb pro žáky, zákonné zástupce žáků a pedagogy zajišťuje na ZŠ F. Hrubína školní poradenské pracoviště (ŠPP) prostřednictvím poradenských pracovníků školy, jimiž jsou výchovná poradkyně Mgr. Iveta Konečná, školní speciální pedagožka Mgr. Kateřina Müllerová a školní metodička prevence Mgr. Petra Židková (kontakty na ně v sekci webu Poradenství).

Uvedení pracovníci ŠPP poskytující poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich zákonným zástupcům spolupracují s dalšími pedagogickými pracovníky školy, kteří se tak podílejí na poradenských službách. Jedná se zejména o třídní učitele, učitele předmětů výchovného zaměření a dle potřeby další pedagogy školy.

Naše ŠPP, jehož předností je obsazení místa speciálního pedagoga, vytváří dobré předpoklady k tomu, aby se na škole mohli úspěšně vzdělávat žáci, kteří potřebují speciální péči. Služby, které ŠPP zajišťuje, jsou poskytovány bezplatně. Přitom klademe důraz na vzájemnou informovanost a spolupráci, dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků a zásad ochrany osobních údajů.

text mob

Poskytování poradenských služeb pro žáky, zákonné zástupce žáků a pedagogy zajišťuje na ZŠ F. Hrubína školní poradenské pracoviště (ŠPP) prostřednictvím poradenských pracovníků školy, jimiž jsou výchovná poradkyně Mgr. Iveta Konečná, školní speciální pedagožka Mgr. Kateřina Müllerová a školní metodička prevence Mgr. Petra Židková (kontakty na ně v sekci webu Poradenství).

Uvedení pracovníci ŠPP poskytující poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich zákonným zástupcům spolupracují s dalšími pedagogickými pracovníky školy, kteří se tak podílejí na poradenských službách. Jedná se zejména o třídní učitele, učitele předmětů výchovného zaměření a dle potřeby další pedagogy školy.

Naše ŠPP, jehož předností je obsazení místa speciálního pedagoga, vytváří dobré předpoklady k tomu, aby se na škole mohli úspěšně vzdělávat žáci, kteří potřebují speciální péči. Služby, které ŠPP zajišťuje, jsou poskytovány bezplatně. Přitom klademe důraz na vzájemnou informovanost a spolupráci, dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků a zásad ochrany osobních údajů.

OBSAH A ZAMĚŘENÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB
text pc+tab

Poskytování poradenských služeb upravuje vyhláška MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v aktuálním znění. Vymezuje mj. účel a pravidla poskytování služeb a uvádí obsah standardních činností jednotlivých pracovníků ŠPP.

Na ZŠ F. Hrubína jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícímu počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření a prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a systematickou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu a příznivých podmínek pro vzdělávání žáků školy,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně šikany a diskriminace a průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům a asistentům působícím na škole při použití speciálně pedagogických nebo psychologických postupů při vzdělávání žáků školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků školy,
 • spolupráci ZŠ F. Hrubína a jejího ŠPP při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními (zejména pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry) a dalšími institucemi.
text mob

Poskytování poradenských služeb upravuje vyhláška MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v aktuálním znění. Vymezuje mj. účel a pravidla poskytování služeb a uvádí obsah standardních činností jednotlivých pracovníků ŠPP.

Na ZŠ F. Hrubína jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícímu počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření a prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a systematickou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu a příznivých podmínek pro vzdělávání žáků školy,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně šikany a diskriminace a průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům a asistentům působícím na škole při použití speciálně pedagogických nebo psychologických postupů při vzdělávání žáků školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků školy,
 • spolupráci ZŠ F. Hrubína a jejího ŠPP při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními (zejména pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry) a dalšími institucemi.
DALŠÍ INFORMACE K ČINNOSTI ŠPP A PORADENSTVÍ
KONZULTAČNÍ HODINY PRACOVNÍKŮ ŠPP
text pc+tab

Žákům a jejich zákonným zástupcům jsou pracovníci ŠPP k dispozici jak v době vypsaných pravidelných konzultačních hodin (viz níže), tak rovněž mimo ně po individuální předchozí domluvě (přednostně v odpoledních hodinách, doporučujeme se na jednání dohodnout telefonicky).

text mob

Žákům a jejich zákonným zástupcům jsou pracovníci ŠPP k dispozici jak v době vypsaných pravidelných konzultačních hodin (viz níže), tak rovněž mimo ně po individuální předchozí domluvě (přednostně v odpoledních hodinách, doporučujeme se na jednání dohodnout telefonicky).

Výchovný poradce

pondělí 7:35 – 7:55 a 9:35 – 9:50
středa 11:45 – 12:45
pátek 9:35 – 9:50

Speciální pedagog

pondělí 11:40 – 12:25
úterý 10:45 – 11:30
pátek 7:55 – 8:40

Metodik prevence

čtvrtek 10:50 – 12:20

JINÉ INFORMACE K ČINNOSTI ŠPP A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
text pc+tab

S poskytováním poradenských služeb na ZŠ F. Hrubína souvisí vybrané dokumenty, které jsou na webu k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení. Jedná se zejména o Školní vzdělávací program (řeší mj. výchovné a vzdělávací strategie, poskytování poradenských služeb a zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami), Minimální preventivní program (formuluje mj. strategii školy na podporu prevence a zdraví, uvádí přehled plánovaných aktivit pro aktuální školní rok a postupy i krizové plány, které škola uplatní při řešení výskytu nežádoucího chování žáků) a formuláře ke stažení (např. žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu).

Další informace k poskytování poradenských služeb a práci ŠPP poskytnou v rozsahu svých kompetencí jednotliví pracovníci ŠPP a ředitel školy (tel. 597 578 975).

text mob

S poskytováním poradenských služeb na ZŠ F. Hrubína souvisí vybrané dokumenty, které jsou na webu k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení. Jedná se zejména o Školní vzdělávací program (řeší mj. výchovné a vzdělávací strategie, poskytování poradenských služeb a zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami), Minimální preventivní program (formuluje mj. strategii školy na podporu prevence a zdraví, uvádí přehled plánovaných aktivit pro aktuální školní rok a postupy i krizové plány, které škola uplatní při řešení výskytu nežádoucího chování žáků) a formuláře ke stažení (např. žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu).

Další informace k poskytování poradenských služeb a práci ŠPP poskytnou v rozsahu svých kompetencí jednotliví pracovníci ŠPP a ředitel školy (tel. 597 578 975).