Klidové a relaxační koutky nejen pro žáky s poruchami učení a chování

Díky aktivní práci a spolupráci našich rodičů p. Ing Waldemara Kajury, p. Thomase  Candulase, Klubu přátel při ZŠ F. Hrubína, pedagoga školy Mgr. Lenky Kajfoszové a vychovatelů ŠD získali žáci ZŠ F. Hrubína nové klidové a relaxační zóny.

Zde si děti odpočinou a odreagují se během náročné školní práce, ale i o přestávkách, a také po skončení vyučování. Budou tak dětmi využívány po celý den. Tato místa jsou umístěna v dosud nevyužitých prostorách školní družiny. Ta je v době výuky zcela prázdná, proto je k tomuto účelu obzvláště vhodná. Žáci změní prostředí, odpočinou si, odreagují se a mohou pak úspěšně pokračovat ve vzdělávání.

Vytvořená místa výborně poslouží i dětem vyžadujícím mimořádný individuální přístup (žáci se specifickými poruchami učení a chování či jiným handicapem a žáci s tělesným postižením integrovaní v naší škole) a asistentům pedagogů či speciálnímu pedagogovi, kteří s nimi pracují. Tyto děti velmi často potřebují opustit učebnu a v klidu dokončit práci s asistentem pedagoga nebo si jen odpočinout.

Pan Ing. Waldemar Kajura díky Minigrantům 2022 Nadačního fondu Veolia získal na náš školní projekt 42 000 Kč.

Pan Thomas Candulas pak díky grantového projektu Společně 2022 Hyundai Nošovice přidal 20 000 Kč.

Dalších 20 000 Kč vložila ze svých zdrojů naše školní družina. Rozdíly ve fakturovaných částkách uhradil Klub přátel při ZŠ F. Hrubína.

Všem zúčastněným za naše děti velmi děkujeme.

Foto Lenka Kajfoszová