PROJEKT DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY…

Logo projektu Národní plán obnovy - Digitalizujeme školu

Projekt Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU

Cílem projektu Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí, který je realizován v rámci Národního plánu obnovy, je podpořit školy v procesu digitalizace vzdělávání a poskytnout jim finanční prostředky na vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.

Projekt Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí na Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace si klade za cíl efektivně využít finanční prostředky poskytnuté MŠMT a pořídit pro vzdělávání žáků pokročilé digitální učební pomůcky. Výsledkem bude doplnění stávajícího vybavení školy, která od 1. září 2021 zahájila výuku podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ upraveného dle revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, tak, aby v souladu se školním vzdělávacím programem umožňovalo v žádoucí míře rozvíjet digitální kompetence žáků a jejich informatické myšlení.

K realizaci tohoto projektu probíhajícího v rámci Národního plánu obnovy obdržela škola neinvestiční dotaci (účelově vázané finanční prostředky) ve výši 372 000 Kč, které byly na účet školy poukázány s datem splatnosti 6. 6. 2022. Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.
Z celkových finančních prostředků, které byly škole poskytnuty, bylo na nákup digitálních učebních pomůcek v rámci vypsaného výběrového řízení využito celkem 365 189,15 Kč. Z těchto prostředků škola pořídila sady robotů a stavebnic pro výuku informatiky a robotiky, badatelskou techniku v podobě videomikroskopu s binokulární hlavicí a integrovanou USB kamerou, výukový software a 8 ks notebooků.

Plakát projektu Digitalizujeme školu - Národní plán obnovy