Oznámení ředitele školy k volbám do školské rady

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje v souvislosti s volbami do školské rady oznámení o a) konání voleb do školské rady a b) době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady při Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace.

Oznámení ředitele školy o konání voleb do školské rady při Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem školské rady vydaném Radou města Havířova svolává k volbám osoby oprávněné volit podle výše uvedených dokumentů.

1. Počet volených kandidátů
Zástupci zákonných zástupců žáků:  2
Zástupci pedagogických pracovníků: 2
2. Termín konání voleb
Zástupci zákonných zástupců žáků:  24. 6. 2021 od 14:00 hod. do 17:00 hod.
Zástupci pedagogických pracovníků: 24. 6. 2021 od 14:00 hod. do 15:00 hod.

Zajištěním průběhu řádných voleb pověřuji volební štáb ve složení Mgr. M. Durdiaková, Mgr. D. Mrázová, Mgr. V. Enenkelová.

Oprávněné osoby se dostaví v den konání řádných voleb do vestibulu školy, kde obdrží a vyplní hlasovací lístek, který poté vhodí do volební urny umístěné tamtéž.

V Havířově dne 21. 5. 2021
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy

Oznámení ředitele školy o době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady při Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

  1. Volby do školské rady při Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace se uskuteční 24. 6. 2021 od 14:00 hod. do 17:00 hod.
  2. Místem konání voleb je místnost: vestibul školy (vstup do tělocvičny – vpravo od hlavního vchodu).
  3. Voliči (zákonnému zástupci) bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost.
  4. Hlasovací lístek obdrží volič v hlasovací místnosti.
  5. Kandidát na člena školské rady může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině, a to buď na kandidátní listině zákonných zástupců nezletilých žáků školy, nebo kandidátní listině pedagogických pracovníků školy.
  6. Tiskopis kandidátních listin je k dispozici na sekretariátu školy od 26. 5. 2021 a je možné si ho vyzvednout každý pracovní den v době od 7:00 hod do 14:00 hod.
  7. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 4. 6. 2021 do 12:00 hod. na sekretariát školy.

V Havířově dne 21. 5. 2021
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy