Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ F. Hrubína pro školní rok 2021/2022 se uskuteční vzhledem k epidemiologické situaci v termínu od 12. do 23. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Rádi přijmeme i děti (pokud to kapacita školy dovolí), které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu školy.

Termín zápisu: 12. – 23. 4. 2021

Zápis dětí k povinné školní docházce proběhne na základě žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou musí podat ve dnech zápisu zákonný zástupce dítěte.
Povinná školní docházka začíná od 1. září 2021 všem dětem, které se narodily v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 (dosáhly do 31. 8. 2021 věku 6 let). Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky. Nemusí se jednat o stejnou školu, která dítěti povolila odklad povinné školní docházky.

Podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může zákonný zástupce podat žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. V praxi to znamená, že zákonný zástupce podá žádost s datem podání nejdříve dne 12. 4. 2021. Doporučujeme učinit tak vyplněním údajů ve formuláři Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, který škola připravila. Formulář žádosti obdrží zákonný zástupce v listinné podobě na sekretariátu školy nebo si jej může stáhnout z našeho webu.

Organizace a průběh zápisu do prvních tříd

Vyplněnou žádost může zákonný zástupce dítěte, které je přihlašováno do budoucí 1. třídy, podat v termínu 12. – 23. dubna 2021 následujícími způsoby:
a) Podá žádost elektronicky s využitím datové schránky školy – ID schránky školy: nwcfeim
b) Podá žádost elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem zaslaným na podatelnu školy – E-mail: sekretariat@zshrubina.cz
c) Podá podepsanou žádost v listinné podobě prostřednictvím pošty – adresa školy viz web: Kontakty
d) Podá podepsanou žádost v listinné podobě prostřednictvím poštovní schránky na budově školy
e) Podá podepsanou žádost v listinné podobě osobním doručením na podatelnu – sekretariát školy

Provoz podatelny – sekretariátu školy ve dnech zápisu
Týden od 12. do 16. dubna 2021
pondělí 12. 4. a úterý 13. 4. v době od 8.00 do 17.00 hodin
středa 14. 4. čtvrtek 15. 4. v době od 8.00 do 14.00 hodin
pátek 16. 4. v době od 8.00 do 12.00 hodin
Týden od 19. do 23. dubna 2021
pondělí 19. 4. a úterý 20. 4. v době od 8.00 do 17.00 hodin
středa 21. 4. čtvrtek 22. 4. v době od 8.00 do 14.00 hodin
pátek 23. 4. v době od 8.00 do 12.00 hodin

Zákonný zástupce, který podá žádost způsoby a) až d) bude školou následně informován o přijetí žádosti. Pozor – pokud zákonný zástupce učiní podání jiným způsobem (typicky např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu nebo zapomene listinnou žádost podepsat), musí ji následně do 5 dnů potvrdit (podepsat) řádným způsobem jedním z výše uvedených postupů.

Každá přijatá žádost je vedena pod tzv. registračním číslem, které bude zákonnému zástupci oznámeno. Ředitel školy následně v rámci přijímacího řízení dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do základní školy. Po ukončení přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na webových stránkách školy a na vstupu budovy školy Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022, kde bude prostřednictvím registračních čísel zveřejněn výsledek správního řízení – seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání na zdejší škole. V případě nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce dítěte do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí pak může podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení dětského či odborného lékaře.

Školský zákon nestanoví žádnou výjimku z povinnosti zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu, a to ani v souvislosti s odkladem povinné školní docházky. Pokud zvažujete požádat o odklad začátku školní docházky svého dítěte, doporučujeme vám domluvit si ve dnech termínu zápisu konzultaci s vedením školy (ředitelem školy nebo zástupkyní ředitele – kontakty viz web: Kontakty / Ředitelství školy). V rámci jednání podáte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně můžete podat žádost o odklad povinné školní docházky. V případě, že zatím nemůžete k žádosti o odklad doložit předepsaná vyjádření školského poradenského zařízení a dětského či odborného lékaře, vysvětlíme vám, jak dále postupovat a poskytneme vám kontakty na školská poradenská zařízení.

V rámci zápisu pro školní rok 2021/2022 je možné přijmout maximálně 60 dětí. V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě podle §16 odst. 9 školského zákona, bude počet přijímaných dětí v jednotlivých třídách školy snížen v souladu s právními předpisy.

V případě, že počet přijatých žádostí (přihlášek) překročí stanovený počet míst pro první ročník základní školy, bude ředitel školy postupovat dle následujících kritérií:
1) dítě s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy
2) dítě s místem trvalého pobytu v městské části Havířov – Podlesí
3) dítě s místem trvalého pobytu v Havířově mimo městskou část Havířov – Podlesí
Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity postupně podle jednotlivých kritérií 1 až 3.
Pro naplnění kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí (zákonným zástupcem dítěte) v žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy. V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů splňujících určité kritérium byla překročena kapacita školy, ředitel školy rozhodne o přijetí uchazečů přijímaných podle tohoto kritéria losem.

Statutární město Havířov vymezilo svou vyhláškou pro Základní školu F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace tento školský (spádový) obvod:
Ulice: Aloise Jiráska, Balzacova, Boční, Františka Hrubína, Jaroslava Vrchlického, Karla Havlíčka Borovského, Kubelíkova, Nad Terasou, Petra Bezruče, Točitá, Dlouhá třída (všechna lichá orientační č. 99 – 117, všechna sudá orientační č. 48 – 58), Jurije Gagarina (všechna lichá orientační č. 9 – 27, všechna sudá orientační č. 2 – 32), Studentská (všechna lichá orientační č. 9a – 11, všechna sudá orientační č. 24 – 26)

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy