Informace k provozu školní družiny a k přihlašování žáků pro příští školní rok

Ředitel ZŠ F. Hrubína oznamuje tímto zákonným zástupcům žáků, že školní dužina zůstane do konce školního roku 2019/2020 uzavřena, a zveřejňuje informace k přihlašování žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2020/2021.

Vzhledem k tomu, že v důsledku opatření proti šíření koronaviru byla školní družina uzavřena a její provoz nebude do konce školního roku obnoven,  informujeme zákonné zástupce žáků přihlášených v aktuálním školním roce do školní družiny, že ředitel školy rozhodl o prominutí úplaty za školní družinu v období duben až červen 2020.  Současně vydal pokyn k vrácení již došlých úplat za výše uvedené období školního roku 2019/2020.

Zákonní zástupci žáků školy, kteří mají zájem, aby jejich dítě navštěvovalo v příštím školním roce 2020/2021 školní družinu, musí svůj zájem projevit tak, že v termínu do 18. června 2020 odevzdají přihlášku do školní družiny.

Organizace zápisu do školní družiny a instrukce k podání přihlášky

 1. O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky podané zákonným zástupcem dítěte.
 2. Zájemce o přihlášení dítěte, které aktuálně navštěvuje 1. až 4. ročník, k docházce do ŠD ve školním roce 2020/2021, podá přihlášku v listinné podobě v určeném termínu (v době od 1. do 18. června 2020) na sekretariát školy.
 3. Zájemci o přihlášení dítěte, které zahájí vzdělávání na ZŠ F. Hrubína od 1. září 2020, podají přihlášku v týdnu od 24. srpna 2020.
 4. Přihláška je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy na stránce Úřední deska – Dokumenty ke stažení (klikněte zde) nebo na sekretariátu školy.
 5. V přihlášce vyplňte pouze údaje v 1. části týkající se žáka a zákonných zástupců. Přihlášku je nutno rovněž podepsat.
 6. Aktuálně v přihlášce nevyplňujte údaje o oprávněných osobách, které mohou vyzvedávat dítě ze školní družiny, a nevyplňujte také záznamy o propouštění dítěte ze školní družiny (uvedené údaje se vyplní podle situace na začátku školního roku 2020/2021).
 7. O zařazení dítěte do školní družiny rozhodne ředitel školy v termínu do 31. srpna 2020 a vyrozumí o tom zákonné zástupce zveřejněním na webu školy, na vstupu do školy a školní družiny pod evidenčními čísly, jež budou jednotlivým žákům přiděleny při doručení přihlášky.
 8. V případě, že počet žádostí o přijetí dětí k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu školní družiny, která je maximálně 150 dětí, rozhodne o přijetí dítěte jeho pořadí
 9. Pořadí přijímaných dětí se stanovuje podle kritérií pro přijetí dětí k zájmovému vzdělávání ve školní družině, která v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitel školy.

Kritéria pro zařazení dítěte k pravidelné docházce do školní družiny, stanovená pro školní rok 2020/2021

 1. Ročník, ve kterém je dítě zařazeno, v pořadí od prvního ročníku do pátého ročníku
 2. Sourozenec/sourozenci v nižším nebo stejném ročníku
 3. Sourozenec/sourozenci ve vyšším ročníku
 4. Zaměstnanost obou rodičů
 5. V případě převisu žádostí o přijetí při uplatnění kritérií 1 až 4 se žáci dále řadí dle věku od nejmladšího k nejstaršímu

V Havířově dne 29. května 2020
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy