Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáků školy na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude zohledňovat skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok. V této souvislosti ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace informuje žáky a zákonné zástupce žáků školy o způsobu hodnocení žáků školy na konci aktuálního školního roku.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace (dále jen škola), v souladu s vyhláškou MŠMT ČR 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, tímto

informuje žáky a jejich zákonné zástupce
o způsobu hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Při hodnocení žáků bude škola postupovat podle výše uvedené vyhlášky. To znamená, že učitelé školy budou vycházet:

  1. z podkladů získaných ve 2. pololetí v době, kdy má žák povinnost řádně docházet do školy;
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy;
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků, která jsou součástí Školního řádu, se nepoužijí, pokud jsou v rozporu s výše uvedenými body 1 – 3. Pokud se pro hodnocení žáka bude konat zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě výše uvedenou vyhláškou dotčeno.

V souladu s uvedenými principy budou učitelé jednotlivých předmětů při hodnocení výsledků vzdělávání žáka a jeho klasifikaci za 2. pololetí školního roku 2019/2020 respektovat postup doporučený MŠMT ČR. Učitelé tak zejména:

  • započtou známky získané do 10. března 2020, v případě obnovení povinnosti docházet do školy pak také známky získané od takto určeného data do data uzavření klasifikace;
  • zhodnotí podmínky žáka pro vzdělávání na dálku a přihlédnou k zapojení žáka do výuky na dálku;
  • přihlédnou k průběhu a výsledkům prezenčního vzdělávání žáka ve škole době, kdy žák neměl povinnost do školy docházet;
  • v případě, že žák do 10. března 2020 nezískal v některém z předmětu známku a neměl vhodné podmínky pro zapojení do výuky na dálku, mohou učitelé vycházet z hodnocení žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Do zameškaných hodin budou započítány pouze hodiny zameškané do 10. března 2020.

V Havířově dne 21. května 2020
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel  školy