Prezenční vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku a žáků 9. ročníku v období od 25. května 2020

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje a) informace k organizaci vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku a žáků 9. ročníku probíhajícího za osobní přítomnosti žáků ve škole v době od 25. května 2020 a b) pravidla pro pobyt žáků ve škole.

Nejpozději v den nástupu 25. května 2020 před vstupem do budovy školy musí žáci 1. až 5. ročníku odevzdat Čestné prohlášení a seznámení se s rizikovými skupinami podepsané zákonnými zástupci. Vstup žáků jednotlivých ročníku do školy bude probíhat organizovaně podle časového harmonogramu po skupinách.

Organizace vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku a žáků 9. ročníku připravujících se k přijímacím zkouškám

Příchod do školy (shromáždění skupin na nádvoří školy)
07:30 – 07:40 hod. – skupiny 1. tříd (1.A; 1.B)
07:45 – 07:55 hod. – skupiny 2. tříd (2-ŠD; 2-ZŠ)
08:00 – 08:10 hod. – skupiny 3. tříd (3-ŠD; 3-ZŠ)
08:15 – 08:25 hod. – skupiny 4. tříd (4-ŠD; 4-ZŠ)
08:30 – 08:40 hod. – skupiny 5. tříd (5-ŠD; 5-ZŠ-oběd; 5-ZŠ-výuka)
08:45 – 08:55 hod. – skupiny 9. tříd (dle dřívějšího rozpisu)

Ukončení výuky (poté odchod domů, na oběd a do školní družiny dle projeveného zájmu)
11:30 hod. – skupiny 1. tříd (1.A; 1.B)
11:45 hod. – skupiny 2. tříd (2-ŠD; 2-ZŠ)
12:00 hod. – skupiny 3. tříd (3-ŠD; 3-ZŠ)
12:15 hod. – skupiny 4. tříd (4-ŠD; 4-ZŠ)
12:30 hod. – skupiny 5. tříd (5-ŠD; 5-ZŠ-oběd; 5-ZŠ-výuka)
11:40 hod. – skupiny 9. tříd (dle dřívějšího rozpisu)

Rozdělení žáků přihlášených ke vzdělávání do skupin a rozvrh pobytu žáků ve škole
Zařazení žáků přihlášených k prezenčnímu vzdělávání ve škole je provedeno do organizačních skupin, které respektují pokyny MŠMT ČR a vycházejí se zájmu zákonných zástupců o další služby – zajištění stravování ve školní jídelně a zajištění pobytu žáků ve škole v době po dopoledním vyučování (pobyt ve školní družině). Bližší informace o rozdělení žáků 1. stupně jsou uvedeny v dokumentu, který je zde ke stažení. Rozdělení žáků 9. ročníku zůstává v planosti podle rozpisu zveřejněného dne 7. května 2020.

Pravidla pro pobyt žáků ve škole od 25. května 2020

 • pravidla jsou závazná pro žáky školních skupin 1. stupně a žáky 9. tříd
 • vstup do areálu školy (budova + pozemky školy ohrazené plotem) je povolen pouze s ochranou úst a nosu (dále jen rouška) a za podmínky dodržení 2 m rozestupů
 • čas příchodu jednotlivých skupin a jejich shromáždění na nádvoří školy je stanoven v organizačním zajištění prezenčního vzdělávání žáků a je neměnný do odvolání
 • žáky vyzvedávají před školou pověření pedagogové (viz rozdělení do skupin), organizují je do skupiny a odvádí hlavním vchodem do školy (vstup i odchod vchodem z Bezručovy ulice nebude umožněn)
 • vstup do školy je povolen pouze žákům, doprovázejícím osobám nebude povolen
 • pedagogové odvedou děti do třídy určené pro jejich skupinu, kde bude dětem přiděleno stálé místo
 • poté se děti odstrojí a dle pokynů pedagoga provedou hygienu rukou
 • žáci nosí vlastní roušky (min. mají 2 ks na den) a igelitový sáček pro jejich případné uložení během dne
 • během pobytu ve škole bude žákům změřena teplota bezdotykovým teploměrem (minimálně 1 x)
 • ve škole se žáci pohybují ve vyznačených prostorech a směrech, popř. dle pokynů
 • nošení roušky se řídí pokyny vyučujících, ve společných prostorách je nošení roušky povinné
 • následně bude probíhat vzdělávání žáků dle upraveného rozvrhu
 • konec výuky či přípravy je stanoven v organizačním zajištění prezenčního vzdělávání žáků
 • po skončení výuky či přípravy si žáci berou a odnáší vždy všechny věci (nic nezůstává ve třídě)
 • vyučující žáky odvede k hlavnímu vchodu školy, kde žáky předá doprovázejícím osobám, popř. zkontroluje, že samostatně odešli z areálu školy
 • žáky, kteří se účastní odpolední zájmové činnosti, přebírá ve školní jídelně určený pedagog; ten dohlédne na žáky během oběda a poté je odvádí zpět do určené třídy
 • odchod žáků z odpolední zájmové činnosti se řídí časy, které zákonní zástupci nahlásili vedoucí vychovatelce (13:00; 14:30; 16:00)
 • určené časy odchodu jsou, s ohledem na organizaci, závazné
 • žáci odcházející z odpolední zájmové činnosti opouští školu hlavním vchodem za doprovodu pověřeného pedagoga (zde jsou předáni zákonnému zástupci nebo se souhlasem zákonných zástupců odchází samostatně)
 • žák je povinen podstoupit měření teploty, kdykoli je k tomu vyzván pověřeným zaměstnancem školy

Další informace a upozornění na možnost vyloučení

 • rozvrhy hodin budou žákům předány 25. května 2020 a zákonným zástupcům budou zaslány přes BAKALÁŘE
 • délka vyučovacích hodin bude upravena jednotlivými vyučujícími v návaznosti na dodržování hygienických opatření
 • výuka bude zaměřena primárně na opakování a upevňování učiva s ohledem na souběžnou online výuku dětí, jež školu nenavštěvují
 • v rámci výuky mohou skupiny chodit ven do areálu školy, popř. do blízkého lesoparku, za podmínek dodržování hygienických opatření (roušky, rozestupy atd.)
 • hodnocení žáků bude probíhat dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
 • zařazení do skupin je neměnné po celou dobu výuky/přípravy
 • omlouvání absence probíhá dle platného školního řádu (absence se však nezapočítává se do součtu hodin absence za II. pololetí)

Výuka nebude umožněna žákům I. stupně, kteří nejpozději 25. května 2020 před vstupem do budovy školy neodevzdají zákonnými zástupci podepsaný ORIGINÁL Čestného prohlášení a seznámení se s rizikovými skupinami. Dodání tohoto dokumentu později není možné. Výjimku tvoří případy, kdy ředitel školy uznal důvody pro pozdější nástup dítěte do školy.

Z přípravy bude vyloučen žák, který nedodržuje:

 • školní řád
 • pravidla pro pobyt žáků ve škole (viz výše – například odmítnutí měření teploty)
 • hygienická opatření
 • pokyny vyučujících a dalších zaměstnanců školy

Vyloučení je okamžité, bez možnosti pozdějšího návratu.

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy