Základní informace k postupnému návratu žáků do školy

Ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace zveřejňuje formou otázek a odpovědí základní informace k návratu žáků 9. ročníku a žáků 1. až 5. ročníku do školy. Článek doplňují odkazy na s tím související informace a dokumenty, které jsou zveřejněny na stránkách MŠMT ČR.

Základní informace k postupnému návratu žáků do školy

Kdo může zahájit vzdělávání s osobní přítomností ve škole a kdy může nastoupit?

  • 11. května 2020 – žáci 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky
  • 25. květena 2020 – žáci I. stupně (žáci 1. až 5. ročníku)

Účast je dobrovolná, ale vždy je podmínkou prokazatelně projevený zájem zákonného zástupce!


Jak projevit zájem o účast žáků na vzdělávání formou jejich osobní přítomnosti ve škole?

Prvotní zjišťování zájmu zákonných zástupců žáků I. stupně a žáků 9. tříd o účast jejich dětí při výuce na ZŠ F. Hrubína již proběhlo prostřednictvím elektronické žákovské knížky (systému Bakaláři).
Zákonný zástupce však ještě může změnit názor na účast svých dětí na vzděláváních aktivitách formou školních skupin a projevit svůj zájem o účast/neúčast dítěte v termínu do 7. 5. 2020 (9. třídy) a do 18. 5. 2020 (I. stupeň). Tento zájem musí být vyjádřen prokazatelným způsobem (nejlépe zprávou zaslanou prostřednictvím systému Bakaláři nebo emailem na reditel@zshrubina.cz).


Jsou nějaké jiné podmínky pro přítomnost dítěte ve škole?

Ano. V zásadě se jedná o 3 následující podmínky:

  • Dodržet termíny pro projevení zájmu o přítomnosti dítěte ve škole (viz výše).
  • Před započetím docházky musí zákonný zástupce doručit (nejpozději v den nástupu žáka do školy) vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, jehož součástí je seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory, které by měl zákonný zástupce vzít v potaz při rozhodování o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách (čestné prohlášení bylo zasláno všem zákonným zástupcům žáků prostřednictvím systému Bakaláři).
  • Bezvýhradné dodržování hygienických pravidel a bezpečnostních pokynů stanovených školou v souvislosti se zajišťováním ochrany zdraví a provozem školy v období do konce školního roku 2019/2020.

Mohu dítě přihlásit k osobní přítomnosti ve škole i později?

Ne, to není možné. Tuto možnost vylučuje soubor Hygienických pokynů vydaný MŠMT, kde jsou zcela jasně uvedeny mezní termíny pro projevení zájmu o osobní přítomnost dítěte ve škole (7. 5. 2020 – 9. třídy; 18. 5. 2020 – I. stupeň).


Může škola dítě vyloučit z docházky na vzdělávací aktivity realizované s osobní přítomností žáků ve škole?

Ano. K tomu musí / může dojít v následujících případech:

  • Při projevech známých příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
  • Při opakovaném nedodržování hygienických pravidel, které je důvodem pro vyřazení žáka ze vzděláváních aktivit realizovaných ve škole do konce aktuálního školního roku.

Jak bude zajištěna organizace výuky a přípravy na přijímací zkoušky?

Podrobný postup je dán pokyny a doporučeními MŠMT (viz odkazy níže za textem).
Škola po datech (7. 5. a 18. 5.), která slouží jako hraniční termíny pro zjištění účasti na vzdělávání nebo přípravě na přijímací zkoušky, neprodleně zveřejní a oznámí zákonným zástupcům dotčených žáků podrobnou organizaci výuky a přípravy na přijímací zkoušky. Stane se tak s využitím webových stránek školy a systému Bakaláři. Zveřejněny budou rovněž informace o způsobu zajištění školního stravování a pokyny související se zajišťováním ochrany zdraví (hygienická pravidla).


Co když mám další dotazy?

V případě jakýchkoli dotazů je možno kontaktovat přímo ředitele školy na emailu reditel@zshrubina.cz nebo zasláním dotazu zprávou přes systém Bakaláře. Taktéž lze využít email sekretariat@zshrubina.cz.


Odkazy na informace a dokumenty zveřejněné na stránkách MŠMT ČR

Článek Harmonogram uvolňování v oblasti školství
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Článek Ministerstvo školství připravilo manuály pro školy
http://www.msmt.cz/ministerstvo-skolstvi-pripravilo-manualy-pro-vsechny-typy

Článek Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy