Informace k zápisu a ke Dni otevřených dveří

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ F. Hrubína pro školní rok 2020/2021 se uskuteční vzhledem k epidemiologické situaci ve dnech 6. až 17. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Akce Dny otevřených dveří, tradičně probíhající před zápisem, se nekoná.

Zápis dětí k povinné školní docházce proběhne na základě žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou musí podat ve dnech zápisu zákonný zástupce dítěte. Povinná školní docházka začíná od 1. září 2020 všem dětem, které se narodily v době od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 (dosáhly do 31. srpna 2020 věku 6 let). Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky. Nemusí se jednat o stejnou školu, která dítěti povolila odklad povinné školní docházky.

Podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může zákonný zástupce podat žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.  V praxi to znamená, že zákonný zástupce podá žádost s datem podání nejdříve dne 6. 4. 2020 nejlépe vyplněním údajů ve formuláři Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, který škola připravila. Formulář žádosti obdrží zákonný zástupce v listinné podobě na sekretariátu školy nebo si jej může stáhnout z našeho webu.

Vyplněnou žádost může zákonný zástupce dítěte, které je přihlašováno do budoucí 1. třídy, podat ve dnech 6. až 17. dubna 2020 následujícími způsoby:
a) Podá žádost elektronicky s využitím datové schránky školy – ID schránky školy: nwcfeim
b) Podá žádost elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem zaslaným na podatelnu školy – E-mail: sekretariat@zshrubina.cz
c) Podá podepsanou žádost v listinné podobě prostřednictvím pošty – adresa školy viz web: Kontakty
d) Podá podepsanou žádost v listinné podobě prostřednictvím poštovní schránky na budově školy
e) Podá podepsanou žádost v listinné podobě osobním doručením na podatelnu – sekretariát školy

Provoz podatelny – sekretariátu školy ve dnech zápisu:
týden od 6. do 9. dubna
pondělí 6. 4. a úterý 7. 4. v době od 8.00 do 17.00 hodin
středa 8. 4. a čtvrtek 9. 4. v době od 8.00 do 14.00 hodin
týden od 14. do 17. dubna
úterý 14. 4. a středa 15. 4. v době od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek 16. 4. a pátek 17. 4. v době od 8.00 do 14.00 hodin

Zákonný zástupce, který podá žádost způsoby a) až d) bude školou následně informován o přijetí žádosti. Pozor – pokud zákonný zástupce učiní podání jiným způsobem (typicky např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu nebo zapomene listinnou žádost podepsat), musí ji následně do 5 dnů potvrdit (podepsat) řádným způsobem jedním z výše uvedených postupů.

Každá přijatá žádost je rovněž vedena pod tzv. registračním číslem, které bude zákonnému zástupci oznámeno. Ředitel školy po ukončení přijímacího řízení zveřejní na webových stránkách školy a na vstupu budovy školy Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021, kde bude prostřednictvím registračních čísel zveřejněn výsledek správního řízení – seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání na zdejší škole.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení dětského či odborného lékaře.

Školský zákon nestanoví žádnou výjimku z povinnosti zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu, a to ani v souvislosti s odkladem povinné školní docházky. Pokud zvažujete požádat o odklad začátku školní docházky svého dítěte, doporučujeme vám domluvit si ve dnech termínu zápisu konzultaci s vedením školy (ředitelem školy nebo zástupkyní ředitele – kontakty viz web: Kontakty / Ředitelství školy). V rámci jednání podáte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně můžete podat žádost o odklad povinné školní docházky.  V případě, že zatím nemůžete k žádosti o odklad doložit předepsaná vyjádření školského poradenského zařízení a dětského či odborného lékaře,  vysvětlíme vám, jak dále postupovat a poskytneme vám kontakty na školská poradenská zařízení.

V rámci zápisu pro školní rok 2020/2021 je možné přijmout maximálně 60 dětí. V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě podle §16 odst. 9 školského zákona, bude počet přijímaných dětí v jednotlivých třídách školy snížen v souladu s právními předpisy.

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy