Close

25. 3. 2020

Informace k zápisu a ke Dni otevřených dveří

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ F. Hrubína pro školní rok 2020/2021 se uskuteční vzhledem k epidemiologické situaci ve dnech 6. až 17. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Akce Dny otevřených dveří, tradičně probíhající před zápisem, se nekoná.

Zápis dětí k povinné školní docházce proběhne na základě žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou musí podat ve dnech zápisu zákonný zástupce dítěte. Povinná školní docházka začíná od 1. září 2020 všem dětem, které se narodily v době od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 (dosáhly do 31. srpna 2020 věku 6 let). Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky. Nemusí se jednat o stejnou školu, která dítěti povolila odklad povinné školní docházky.

Podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může zákonný zástupce podat žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.  V praxi to znamená, že zákonný zástupce podá žádost s datem podání nejdříve dne 6. 4. 2020 nejlépe vyplněním údajů ve formuláři Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, který škola připravila. Formulář žádosti obdrží zákonný zástupce v listinné podobě na sekretariátu školy nebo si jej níže může stáhnout z našeho webu.
Žádost ve formátu DOCX (MS Word)
Žádost ve formátu PDF

Vyplněnou žádost může zákonný zástupce dítěte, které je přihlašováno do budoucí 1. třídy, podat ve dnech 6. až 17. dubna 2020 následujícími způsoby:
a) Podá žádost elektronicky s využitím datové schránky školy – ID schránky školy: nwcfeim
b) Podá žádost elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem zaslaným na podatelnu školy – E-mail: sekretariat@zshrubina.cz
c) Podá podepsanou žádost v listinné podobě prostřednictvím pošty – adresa školy viz web: Kontakty
d) Podá podepsanou žádost v listinné podobě prostřednictvím poštovní schránky na budově školy
e) Podá podepsanou žádost v listinné podobě osobním doručením na podatelnu – sekretariát školy

Provoz podatelny – sekretariátu školy ve dnech zápisu:
týden od 6. do 9. dubna
pondělí 6. 4. a úterý 7. 4. v době od 8.00 do 17.00 hodin
středa 8. 4. a čtvrtek 9. 4. v době od 8.00 do 14.00 hodin
týden od 14. do 17. dubna
úterý 14. 4. a středa 15. 4. v době od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek 16. 4. a pátek 17. 4. v době od 8.00 do 14.00 hodin

Zákonný zástupce, který podá žádost způsoby a) až d) bude školou následně informován o přijetí žádosti. Pozor – pokud zákonný zástupce učiní podání jiným způsobem (typicky např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu nebo zapomene listinnou žádost podepsat), musí ji následně do 5 dnů potvrdit (podepsat) řádným způsobem jedním z výše uvedených postupů.

Každá přijatá žádost je rovněž vedena pod tzv. registračním číslem, které bude zákonnému zástupci oznámeno. Ředitel školy po ukončení přijímacího řízení zveřejní na webových stránkách školy a na vstupu budovy školy Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021, kde bude prostřednictvím registračních čísel zveřejněn výsledek správního řízení – seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání na zdejší škole.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení dětského či odborného lékaře.

Školský zákon nestanoví žádnou výjimku z povinnosti zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu, a to ani v souvislosti s odkladem povinné školní docházky. Pokud zvažujete požádat o odklad začátku školní docházky svého dítěte, doporučujeme vám domluvit si ve dnech termínu zápisu konzultaci s vedením školy (ředitelem školy nebo zástupkyní ředitele – kontakty viz web: Kontakty / Ředitelství školy). V rámci jednání podáte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně můžete podat žádost o odklad povinné školní docházky.  V případě, že zatím nemůžete k žádosti o odklad doložit předepsaná vyjádření školského poradenského zařízení a dětského či odborného lékaře,  vysvětlíme vám, jak dále postupovat a poskytneme vám kontakty na školská poradenská zařízení.

V rámci zápisu pro školní rok 2020/2021 je možné přijmout maximálně 60 dětí. V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě podle §16 odst. 9 školského zákona, bude počet přijímaných dětí v jednotlivých třídách školy snížen v souladu s právními předpisy.

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy