PROJEKT ŠKOLA PRO VŠECHNY

Logo projektu

Projekt Škola pro všechny je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu Škola pro všechny bylo zlepšení kvality společného vzdělávání a výsledků žáků Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná v klíčových kompetencích.

ZŠ F. Hrubína se v roce 2016 připojila k základním školám, které v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připravily vlastní projekt a úspěšně podaly žádost o finanční podporu. Projekt Škola pro všechny, jehož realizace byla zahájena v únoru 2017, trval 24 měsíců a pracoval s rozpočtem ve výši 980 303,00 Kč.

Identifikace projektu a operačního programu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001705
Název projektu: Škola pro všechny
Číslo a název operačního programu: 02 – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název prioritní osy: 02.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo a název investiční priority: 02.3.68 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Číslo a název tematického cíle: 02.3.68.2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Číslo a název výzvy: 02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Aktivity projektu

V rámci projektu Škola pro všechny realizuje ZŠ F. Hrubína následující aktivity:
II/1.2 – Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
II/2.1a – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská gramotnost)
II/2.1b – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Matematická gramotnost)
II/2.1e – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Inkluze)
II/2.8 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Celková podpora ze zdrojů Evropské unie a České republiky pro projekt Škola pro všechny činí celkem 980 303,00 Kč, v tom tvoří příspěvek Evropské unie částku 833 257,55 Kč (85 %) a národní veřejné zdroje (státní rozpočet) částku 147 045,45 Kč (15 %).

Publicita projektu