Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve dnech 8. a 9. dubna 2024. Přivítáme, když se zápis budoucích žáků uskuteční za osobní přítomnosti dětí ve škole. Rádi přijmeme i děti (pokud to kapacita školy dovolí), které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu školy.

Termín a povinnost zápisu k povinné školní docházce

Zápis dětí k povinné školní docházce proběhne v pondělí 8. a úterý 9. 4. 2024 na základě žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou musí podat ve dnech zápisu zákonný zástupce dítěte.

Povinná školní docházka začíná od 1. září 2024 všem dětem, které se narodily v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 (dosáhly do 31. 8. 2024 věku 6 let). Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky. Nemusí se jednat o stejnou školu, která dítěti povolila odklad povinné školní docházky.

Organizace a průběh zápisu do prvních tříd

Přijímání dětí k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Preferujeme však, aby se zákonní zástupci dostavili spolu s dětmi ve dnech zápisu do školy a zde podali žádost osobně.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Popis průběhu zápisu:

  • ve dnech zápisu se dostavíte se svým dítětem do budovy školy a vyhledáte místnost, ve které bude probíhat zápis,
  • vezmete si s sebou potřebné dokumenty, které je třeba doložit při podání žádosti – rodný list dítěte, občanský průkaz, případně další dokumenty (např. dokumenty k odkladu povinné školní docházky, svěření dítěte do péče apod.),
  • k jednání (jde o podání žádosti, rozhovor o potřebách dítěte a setkání učitelů s dětmi) budete pozváni podle pořadí, ve kterém jste se k zápisu dostavili,
  • během zápisu ověří přítomné učitelky připravenost dítěte na povinnou školní docházku příjemnou a hravou formou.

Pokud budete chtít žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přinést do školy již vyplněnou, můžete si formulář žádosti v listinné podobě vyzvednout předem na sekretariátu školy nebo si jej stáhnout z našeho webu.
Odkazy ke stažení žádosti: Žádost ve formátu DOCX (MS Word)Žádost ve formátu PDF

Pořadí podaných žádostí není rozhodující pro přijetí dítěte na školu. Každá přijatá žádost je vedena pod tzv. registračním číslem, které bude zákonnému zástupci oznámeno. Ředitel školy následně v rámci přijímacího řízení dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do základní školy.
Po ukončení přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na webových stránkách školy a na vstupu budovy školy Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025, kde bude prostřednictvím registračních čísel zveřejněn výsledek správního řízení – seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání na zdejší škole.
V případě nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce dítěte do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí pak může podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení dětského či odborného lékaře.

Školský zákon nestanoví žádnou výjimku z povinnosti zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu, a to ani v souvislosti s odkladem povinné školní docházky. Pokud zvažujete požádat o odklad začátku školní docházky svého dítěte, doporučujeme vám domluvit si ve dnech termínu zápisu konzultaci s vedením školy (ředitelem školy nebo zástupkyní ředitele – kontakty viz web: Kontakty / Ředitelství školy).
V rámci jednání podáte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně můžete podat žádost o odklad povinné školní docházky. V případě, že zatím nemůžete k žádosti o odklad doložit předepsaná vyjádření školského poradenského zařízení a dětského či odborného lékaře, vysvětlíme vám, jak dále postupovat a poskytneme vám kontakty na školská poradenská zařízení.

V rámci zápisu pro školní rok 2024/2025 je možné přijmout maximálně 60 dětí. V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě podle §16 odst. 9 školského zákona, bude počet přijímaných dětí v jednotlivých třídách školy snížen v souladu s právními předpisy.

V případě, že počet přijatých žádostí (přihlášek) překročí stanovený počet míst pro první ročník základní školy, bude ředitel školy postupovat dle následujících kritérií:
1) dítě s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy
2) dítě s místem trvalého pobytu v městské části Havířov – Podlesí
3) dítě s místem trvalého pobytu v Havířově mimo městskou část Havířov – Podlesí
Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity postupně podle jednotlivých kritérií 1 až 3.
Pro naplnění kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí (zákonným zástupcem dítěte) v žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy. V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů splňujících určité kritérium byla překročena kapacita školy, ředitel školy rozhodne o přijetí uchazečů přijímaných podle tohoto kritéria losem.

Statutární město Havířov vymezilo svou vyhláškou pro Základní školu F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace tento školský (spádový) obvod:
Ulice: Aloise Jiráska, Balzacova, Boční, Františka Hrubína, Jaroslava Vrchlického, Karla Havlíčka Borovského, Kubelíkova, Nad Terasou, Petra Bezruče, Točitá, Dlouhá třída (všechna lichá orientační č. 99 – 117, všechna sudá orientační č. 48 – 58), Jurije Gagarina (všechna lichá orientační č. 7 – 27, všechna sudá orientační č. 2 – 32), Studentská (všechna lichá orientační č. 9a – 11, všechna sudá orientační č. 24 – 26)

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy