PROJEKT DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Logo projektu

Projekt Doučování žáků škol je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU

Cílem projektu Doučování žáků škol, jenž je realizován v rámci Národního plánu obnovy, je zmírnit negativní dopady výluk prezenční výuky v důsledku pandemie covid-19 na základních i středních školách a konzervatořích v České republice, které jsou zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí. Finanční prostředky, které mají školy v rámci tohoto projektu k dispozici, slouží na úhradu ostatních osobních nákladů (odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců škol realizujících projekt) za vykonanou práci související s činnostmi školy vedoucími k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie.

Projekt Doučování žáků škol prováděný na Základní škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace reaguje na potřebu podpořit vzdělávání žáků školy ohrožených školním neúspěchem souvisejícím s omezením standardního vzdělávání v době pandemie. Žáci, kterým na škole poskytujeme podle potřeby individuální nebo skupinové doučování, jsou školou flexibilně vybráni tak, aby bylo eliminováno jejich znevýhodnění  nebo zaostání.

K realizaci projektu doučování probíhajícího v rámci Národního plánu obnovy v období od 1. ledna 2022 do 31. srpna 2022 má škola k dispozici finanční prostředky ve výši 187 525 Kč. Finančním zdrojem pro realizaci tohoto doučování jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. Finanční prostředky na doučování budou škole poskytnuty také v dalších dvou doučovacích obdobích, které jsou vymezeny následovně: září až prosinec 2022 a leden až srpen 2023.

Publicita projektu - plakát