Pokyny ředitele školy v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19

V souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 vydává ředitel Základní školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021 následující pokyny, které jsou aktuální ke dni vydání a budou operativně aktualizovány podle aktuální epidemiologické situace.

Provoz školy a vzdělávání žáků od 1. září 2020

 • Provoz školy bude zahájen 1. září 2020 v plném rozsahu v souladu s platnou legislativou.
 • Není vyžadováno Prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Pro žáky a zaměstnance školy není aktuálně povinné nošení prostředků na ochranu dýchacích cest (dále jen rouška) v prostorách školy s výjimkou školní jídelny.
 • Každý žák má k dispozici minimálně 2 roušky po celou dobu pobytu ve škole, a to uschované v sáčku, pro případ nenadálé potřeby.
 • Všichni návštěvníci školy mají povinnost nosit roušku v případech, kdy tak rozhodl ředitel školy, nebo když je k tomu vyzve zaměstnanec školy.
 • Návštěvy školy jsou možné jen v nejnutnějších případech (nejlépe po domluvě s konkrétní osobou), zákonní zástupci žáků (včetně žáků prvních ročníků) čekají před školou.
 • Osobám s příznaky infekčního onemocnění nebude umožněn vstup do budovy školy.
 • Zaměstnanci, žáci a návštěvníci školy jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla (mytí a desinfekce rukou, sociální distanc). Základními opatřeními osobní a respirační hygieny jsou zejména:
  • mytí a desinfekce rukou (virucidní prostředky, jednorázové ručníky),
  • kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku (ten ihned vyhodit),
  • časté krátké a intenzivní větrání tříd o přestávkách i v hodinách.
 • Škola minimalizuje pohyb žáků v prostorách školy:
  • pohyb v patrech,
  • přesuny do učeben společně pod dohledem vyučujícího,
  • žádné aktivity o přestávkách (shlukování na odpočinkových místech, stolní tenis, stolní fotbálek apod.).
 • Škola aktivně nezjišťuje příznaky infekčního onemocnění, ale věnuje jim zvýšenou míru pozornosti.
 • Škola vhodnou formou (elektronická žákovská knížka systému Bakaláři a web školy) informuje o nastavených hygienických a protiepidemických pravidlech pro zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce i další návštěvníky školy.
 • Zákonní zástupci jsou povinni bez zbytečného odkladu aktualizovat, ve spolupráci s TU, své telefonní a emailové kontakty.

Postup školy, zákonného zástupce a KHS v případě zjištění příznaků infekčního onemocnění

 • V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka škola postupuje následujícími způsoby:
  1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy: žák není vpuštěn do budovy a je předán zákonnému zástupci,
  2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy: žák není vpuštěn do budovy a nepřítomný zákonný zástupce je neprodleně kontaktován s výzvou k vyzvednutí žáka,
  3. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce není přítomen: žák obdrží roušku, je odveden do karanténní místnosti (místnost č. 82 v pavilonu C, 1. patro), kde setrvá pod dohledem zaměstnance školy; následně je kontaktován zákonný zástupce s výzvou k okamžitému vyzvednutí žáka,
  4. příznaky se vyskytnou u žáka ve škole: žák obdrží roušku, je odveden do karanténní místnosti, kde setrvá pod dohledem zaměstnance školy; následně je kontaktován zákonný zástupce s výzvou k okamžitému vyzvednutí žáka.
 • Ve výše popsaných případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který zvolí další postup.
 • Žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je vpuštěn do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • V případech výskytu onemocnění COVID-19 zpravidla školu kontaktuje příslušná KHS, která následně provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 • V případě, že se škola dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.
 • Kontakty:
  • KHS Moravskoslezského kraje:www.khsova.cz, Na Bělidle 7, 70200 Ostrava, tel.595 138 111 – 595 138 109, MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.
  • KHS Karviná: 596 397 111 „koronalinka“
  • MŠMT mail: koronavirus@msmt.cz (všední den od 8 do 17 hodin) 234 811 111
 • Při výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy, a především místní epidemiologickou situaci. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy/oddělení.
 • Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.
 • Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

Opatření a pokyny pro žáky související s poskytováním školního stravování

 • Strávníci si před vstupem do školní jídelny umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Po celou dobu pobytu musí mít strávník ústa a nos zakrytý rouškou.
 • Rouška může být sundána pouze při konzumaci jídla.
 • S ohledem na předchozí dezinfekci rukou si strávníci berou příbory, polévky a saláty sami.
 • Taktéž si strávníci sami berou červené kolečko pro označení místa určeného k dezinfekci.
 • Strávníci musí obsazovat stoly do plného stavu, aby tím usnadnili jejich následnou dezinfekci.
 • Při odchodu od stolu zanechá strávník na svém místě červené kolečko, které upozorní zodpovědného zaměstnance na potřebu úklidu daného místa

Opatření související s provozem školní družiny

Úplata:

 • Je-li určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Ve ŠD stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení.
 • Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

Pravidla distanční výuky

 • Podle Školského zákona je povinná.
 • Oficiální komunikace probíhá přes elektronickou žákovskou knížku (s využitím systému Bakaláři).
 • Zákonní zástupci jsou povinni pravidelně sledovat distanční výuku žáků a komunikovat s vyučujícími, jsou-li o to požádáni.
 • Dalšími způsoby komunikace mohou být:
  • předání podkladů v papírové formě na vrátnici nebo sekretariátu školy,
  • Teams, Skype, Youtube,
  • další aplikace v rámci jednotlivých tříd/skupin, pokud se na ní shodne většina dané třídy nebo skupiny.

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy
V Havířově dne 30. 8. 2020