PROJEKT PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI – rok 2023

Logo projektu Národní plán obnovy - Digitalizujeme školu

Projekt Prevence digitální propasti je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU

Cílem projektu Prevence digitální propasti, jenž je realizován v rámci Národního plánu obnovy, je pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení, tzv. digitální propasti.

Termín digitální propast v této souvislosti označuje sociální a ekonomickou nerovnost mezi těmi, kdo mají přístup k technologiím a kdo ne. Patří sem jak přístup k technickému vybavení, tak i k programům a komunikačním platformám, tj. všemu, co je třeba k digitálnímu zapojení žáka do vzdělávání. Tento nedostatek, často ještě v kombinaci se speciálními vzdělávacími potřebami na straně žáka, vede ke stavu jeho vyloučení a prohlubování nerovného přístupu ke vzdělávání.

Projekt Prevence digitální propasti na Základní škole a Mateřské škole F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace si v roce 2023 klade za cíl pořízením dalších mobilních digitálních zařízení přispět ke zpřístupnění mobilních digitálních technologií žákům znevýhodněným tím, že nemají vlastní zařízení. Realizací projektu dojde k rozšíření školního mobiliáře těchto zařízení určených k zapůjčování žákům.

K provedení tohoto projektu probíhajícího v rámci Národního plánu obnovy obdržela škola na období leden – prosinec 2023 finanční prostředky ve výši 131 000 Kč. Finančním zdrojem pro realizaci této aktivity jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.
Z celkových finančních prostředků, které byly škole poskytnuty, bylo na realizaci projektu v rámci veřejné zakázky malého rozsahu využito celkem 124 512 Kč. Škola za tyto prostředky nakoupila 8 ks tabletů.

Plakát projektu Digitalizujeme školu - Národní plán obnovy