Vzdělávání žáků v období od 14. 10. do 1. 11. 2020, poskytování školního stravování a související informace

V návaznosti na aktuální krizová opatření vlády vydává ředitel ZŠ F. Hrubína následující oznámení, které je určeno žákům obou stupňů školy a jejich zákonným zástupcům: Usnesením Vlády ČR je na období 14. 10. do 1. 11. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve škole. Školní jídelna bude za níže uvedených podmínek ve dnech distančního vzdělávání žákům poskytovat školní stravování; školní družina je uzavřena.

Vzdělávání žáků 1. až 9. ročníku bude od 14. října probíhat formou distanční výuky, která je pro všechny žáky povinná. Dosažené výsledky vzdělávání mohou být učiteli školy hodnoceny.  S ohledem k výše uvedenému zde sdělujeme souhrn základních informací k organizaci distanční výuky a  provozu školy v daném období. V týdnu od 26. do 30. 10. 2020 mají žáci volno (volné dny MŠMT, státní svátek a podzimní prázdniny), distanční výuka neprobíhá.

Komunikační kanály distančního vzdělávání žáků

1) online – v našich aktuálních podmínkách s využitím aplikace BAKALÁŘI, kde mají zřízen vlastní přístup jednak zákonní zástupci žáků 1. až 9. ročníku, jednak žáci 3. až 9. ročníku
2) offline – (pro ty žáky, kteří nemají možnost využívat kanál online, protože nemají k dispozici připojení k internetu a potřebná technická zařízení) výdejní místo ve škole (vrátnice nebo sekretariát)

Poznámka:
ONLINE výuka (dle Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem) je výuka, která probíhá přes internet a může být podporována nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji.
OFFLINE výuka (dle Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem) je výuka, která neprobíhá přes internet.
Online výuka vychází vždy z materiálně-technických podmínek školy.

Vzdělávání žáků distančním způsobem

1) V průběhu distančního vzdělávání ve stavu online jsou nové učivo, práce pro žáky a další pokyny zadávány s využitím aplikace BAKALÁŘI (kde to vidí žáci i rodiče ve svých účtech) zejména s využitím modulu Výuka – Domácí úkoly, případně s využitím modulu Komens – Přijaté zprávy;

2) v průběhu distančního vzdělávání ve stavu offline jsou žáci nebo jejich zákonní zástupci povinni vyzvednout si podklady pro výuku na výdejním místě ve škole (vrátnice, sekretariát);

3) zadávání nového učiva, práce pro žáky a dalších pokynů bude probíhat převážně ve dnech dle platného rozvrhu (př. třída na distančním vzdělávání má ČJ v pondělí, tudíž v tuto dobu příslušný vyučující zadává práci pro tuto třídu a tato se objeví v BAKALÁŘÍCH);

4) frekvence zadávání práce při online výuce je určena individuálním přístupem vyučujícího, který vychází z hodinové dotace svého předmětu v rámci pracovního týdne;

5) ideální je každodenní kontrola úkolů zadaných v aplikaci BAKALÁŘI, závazné je jejich vypracování a odevzdání ve stanovených termínech;

6) pro žáky v režimu offline platí povinnost dojít si pro učivo na výdejní místo ve škole v úterý a čtvrtek daného týdne v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. (po domluvě s vyučujícím lze i v jiných dnech);

7) zpětná vazba (ověření práce žáků, ověření znalostí učiva, hodnocení) bude probíhat dle instrukcí vyučujícího daného předmětu během distanční výuky a poté i během prezenčního vzdělávání (ve škole) v týdnech následujících po distanční výuce (pravděpodobně od 2. 11. 2020); případnou  klasifikaci výsledků vzdělávání žáků zapisují vyučující do aplikace BAKALÁŘI;

8) existuje-li důvod, pro který žák/yně nemůže zadanou práci splnit v požadovaném termínu, je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat vyučujícího daného předmětu o této skutečnosti a sdělit důvod, proč nemůže být úkol vypracován;

9) v případě jakýchkoli obtíží, obzvláště při práci s novým učivem, je možné kontaktovat vyučujícího daného předmětu, který zvolí další postup vzdělávání žáka.

Školní družina

Uzavřena.

Poskytování školního stravování v době distančního vzdělávání

Žáci, kteří mají distanční výuku, mají nárok na dotovanou stravu. S ohledem na organizaci ve školní jídelně si strávníci mohou svůj oběd vyzvednout pouze do jídlonosiče, a to ve dnech a v časech:
14. 10. 2020 – výdej obědů žákům ZŠ zrušen z organizačních důvodů
15. 10. – 23. 10. 2020
10:45 – 11:15 hod. – cizí strávníci
11:30 – 12:30 hod. – I. stupeň
12:30 – 13:30 hod. – II. stupeň
13:30 – 14:30 hod. – žáci a zaměstnanci Gymnázia Studentská
26. 10. – 30. 10. 2020 – obědy nelze odebrat vzhledem k tomu, že vzdělávání žáků neprobíhá

V případě nezájmu o stravování během distanční výuky si strávníci musí odhlásit obědy přes internetový účet na eCanteen. Případné dotazy k obědům lze položit přes email zerzanova@zshrubina.cz.

Ošetřovné

Formulář pro ošetřovné je k dispozici na výdejním místě školy (vrátnice, sekretariát) v době od 8:00 do 14:00 hod.

V Havířově dne 13. 10. 2020
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy