PROJEKT STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE UČEBEN CIZÍCH JAZYKŮ

Logo projektu

Projekt Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků je spolufinancován Evropskou unií

Hlavním cílem projektu Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků bylo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1573 okres Karviná v klíčových kompetencích ve vazbě na jejich budoucí uplatnění na trhu práce.

ZŠ F. Hrubína se v roce 2017 připojila k základním školám, které v rámci Výzvy ŘO IROP č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI Integrovaného operačního programu (IROP) připravily vlastní projekt a úspěšně podaly žádost o finanční podporu. Projekt Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků, jehož realizace se uskutečnila ve 2. polovině roku 2018, disponoval s rozpočtem ve výši 1 623 219,25 Kč.

Identifikace projektu a operačního programu

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005373
Název projektu: Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků
Číslo a název operačního programu: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Číslo a název prioritní osy: 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Číslo a název investiční priority: 10 – Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Číslo a název výzvy: 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI
Číslo a název specifického cíle: 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Realizované aktivity, popis projektu

Cílem projektu Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků je zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků v cizích jazycích, které jsou vyučovány na ZŠ F. Hrubína.

V souladu s kapitolou 3.1.3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 66 byly jako hlavní podporované aktivity relevantní pro projekt definovány následující aktivity:

  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně splnění bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • pořízení vybavení rekonstruovaných prostor (učeben).

Předmětem projektu je vytvoření takového prostředí pro žáky včetně odborných pomůcek, jakými jsou jazyková laboratoř a interaktivní tabule, které bude podněcovat aktivitu žáků, jejich kreativitu a chuť učit se jazykům a obecně novým věcem.

Mezi dílčí cíle, které povedou k dosažení hlavního cíle, patří cíle formulované jako modernizace 2 odborných učeben pro výuku jazyků – Modernizace učebny cizích jazyků 1 a Modernizace učebny cizích jazyků 2.

Celkový rozpočet projektu Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků činí 1 623 219,25 Kč. Na realizaci projektu je k dispozici dotace ve výši 1 460 897,32 Kč ze zdrojů Evropské unie (podpora z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 85 % rozpočtu projektu) a České republiky (podpora ze státního rozpočtu ve výši 5 % rozpočtu); financování z vlastních zdrojů je plánováno ve výši 162 321,93 Kč.

Publicita projektu