Close

VIZE A CHARAKTERISTIKA ZŠ F. HRUBÍNA

VIZE ŠKOLY

text

V našem pojetí má být škola místem, které je otevřeno všem dětem, rodičům i veřejnosti a je pro ně přitažlivé kvalitním vzděláváním a dalšími charakteristikami: demokratickými principy, chápáním žáka jako individuální osobnosti, diferencovaným přístupem, společnými prožitky a rozvíjením vzájemných vztahů.

Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně stejně jako jejich rodiče i zaměstnanci organizace.

Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme žáky motivovat a podporovat je k aktivnímu učení se; rozvíjet v nich kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

text

Základní škola F. Hrubína Havířov–Podlesí, příspěvková organizace je úplnou základní školou s kapacitou pro vzdělávání 400 žáků 1. až 9. ročníku. Poskytuje základní vzdělání, zaměřené k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, které žáci získávají v rámci svého vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola pro život.

Budova školy je tvořena hlavními učebními pavilony, tělocvičnou, krytým bazénem a jídelnou. Má k dispozici 35 učeben a kmenových tříd (v tom učebnu hudební výchovy, výtvarné výchovy, výpočetní techniky, dvě odborné učebny přírodovědných předmětů (Ch–F a Př–Z), dvě učebny cizích jazyků), školní kuchyňku, dílny, školní knihovnu a relaxační místnost, dvě venkovní hřiště (antuka, asfalt), tělocvičnu a plavecký bazén pro výuku plavání (cca 8 x 17 m).

Součástí školy je školní družina s kapacitou 150 dětí, která má 5 oddělení. Zajišťuje péči pro děti I. stupně (žáci 1. až 5. ročníku) v době před a po vyučování a poskytuje jim zájmové vzdělávání podle vlastního vzdělávacího programu, jenž navazuje na vzdělávací program školy.

Ke škole patří školní jídelna, která zajišťuje stravování pro cca 500 žáků a zaměstnanců naší školy, a také pro zájemce z řad studentů a zaměstnanců sousedícího gymnázia a z řad veřejnosti.

Žáky školy vzdělávají kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Vedle učitelů zde působí výchovná poradkyně, speciální pedagožka, metodička prevence a asistenti pedagoga, kteří jsou k dispozici žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Silné stránky školy
 • poloha školy v klidném prostředí u lesoparku
 • školní bazén
 • ideální naplněnost tříd (průměr cca 21 žáků/třída)
 • kvalifikovanost pedagogického sboru
 • podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podpora dětí nadaných a mimořádně nadaných
 • preventivní program a řešení rizikového chování žáků školy
 • zájmová činnost školní družiny
 • kvalita stravy ve školní jídelně
 • spolupráce s dalšími institucemi
 • vztahy s veřejností
 • pozitivní klima školy